Uzmana ve hekime tazminat güvencesi

6645 sayılı Torba Kanun ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına bazı güvenceler ve yetkiler getirildi. Buna göre işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek. 

Bakanlığa bildirecekler 

Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumlu olacak.  Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili birimine (çalışma ve iş kurum il müdürlüklerine), varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilecek. 

Belge askıya alınacak 

Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınacak. Ayrıca kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi altı ay süreyle askıya alınacak. 

Yüklü tazminat ödenecek 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı yaptığı bildirimden dolayı işvereni tarafından iş sözleşmesine son verilemeyecek ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamayacak. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilecek. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları da saklı kalacak. Örneğin iş güvenliği uzmanına bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödenmesi ayrıca ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesine engel olmayacak. 
Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işverenler, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacak.